dilluns, 28 de novembre del 2011

FEM un cafè...sobre les diposicions transitòries en matèria de Família?

Benvolguts/-des,

Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" es celebrarà el proper 13 de desembre a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre les disposicions transitòries en matèria de Família? amb l'Illm. Sr. Antonio Carril Pan, Magistrat-Jutge de la Secció 1a de l'Audiència Provincial de Tarragona com a convidat.

Us recordem que en aquest format, les preguntes dels assistents són imprescindibles per al funcionament de la sessió. El termini per a presentar preguntes finalitza el proper divendres dia 2 de desembre.

Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o bé deixant el vostre comentari al blog.

Les preguntes per aquest cafè són:

1.- A la vista de la DT 3ª, apartados 2 y 3: ¿El procedimento de "revisión" del aptdo 3 es un procedimeinto distinto del de modificación de medidas?
El aptdo 3 parece referirse a un procedimeinto con las siguietnes notas: 1) puede referirse únicamente a los efectos que expresamente se citan en él; 2) no requiere acreditar una "variación sustancial de las circunstancias" (contra lo dispuesto en el 775 LEC y 233-7 CCC); y 3) se tramita por los trámites de la modificación de medidas.
Y, esta posibilidad, ¿no entra en contradicción con el apart. 2, que se refiere a la modificación de medidas "tradicional"?

2.- En el apart. 2 ¿qué interpretación hay que hacer de las dos frases del mismo? Por un lado, la primera frase empieza diciendo que los efectos de los divorcios decretados según la ley anterior se mantienen, con la posibilidad de instar la modificación de medidas por circunstancias sobrevenidas y en aplicación de las normas vigentes en el momento anterior. Por otro, la segunda frase parece indicar que se podrá solicitar igulamente la modificación de medidas aplicando las normas del nuevo CCC. La modificación de medidas (que presupone una variación sutancial de las circunstancias ex 233-7 CCC) se hará según la normativa anterior (primera frase) o según la nueva normativa (segunda frase)? ¿O hay que interpretar que el actor puede "elegir" la ley palicable (CCC o Codi de Família anterior) según le convenga?

3.-Sería posible  saber si dentro de Cataluña, aunque sea en primera instancia, en Juzgados de familia o generales, en cualquiera de las provincias, ya se han resuelto  peticiones de custodia compartida ( generalmente por "padres") acordándose en base al criterio del cambio legislativo, esto es al amparo de esa disposición transitoria tercera , sin que se de una variación sustancial de circunstancias?.
4.-El art. 233-23, apartado 2 sobre obligaciones por razón del uso de la vivienda establece que irán a cargo del conyuge que tenga el uso de la vivienda el pago de impuestos que se devengan anualmente como IBI....Con anterioridad a esta regulación, las parejas se divorciaban y el IBI se pagaba a medias. Cual es la mejor via para acogerse a lo que dispone el art. 233-23, 2º en pleitos iniciados con la legislación anterior pero que aún perduran con la entrada en vigor de ley 25/10 de 29 juliosobre la familia ya que iniciar un proceso de modificación de medidas sólo para modificar el pago del IBI resulta costoso en tiempo y dinero....

5.- Criterios para acordar (o denegar) la revisión de las medidas adoptadas al amparo de la legislación anterior,  según dispone la Disposición Transitoria Tercera, apartado 3. ¿ No es necesario acreditar que se ha producido una-s circunstancia-s “ex novo” ?, Concretamente en la medida relativa a la guarda de los hijos, ¿ Basta con solicitar que ésta sea compartida entre los progenitores sin necesidad de probar que es un sistema más beneficioso para los hijos que la guarda exclusiva a favor de la madre ?

dimarts, 15 de novembre del 2011

FEM un cafè...sobre la suspensió i sustitució de les penes en l'àmbit penal?

Benvolguts/-des,


Us recordem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" es celebrarà el proper 22 de novembre a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre la suspensió i sustitució de les penes a l'àmbit penal? amb l'Iltre. Sr. Àngel Villafranca Sánchez, Fiscal i està organitzat per la Secció de Dret Penal.

Us recordem que en aquest format, les preguntes dels assistents són imprescindibles per al funcionament de la sessió. El termini per a presentar preguntes finalitza el proper dijous dia 17 de novembre.

Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.

Les preguntes plantejades són:

1) Si el elemento objetivo del tipo del 227 C.Penal consiste en el propio impago de prestaciones económicas y el reo cumple los requisitos 1º y 2º del art. 81 del CP, pese a que cabría la substitución de la pena (art. 88), ¿cabría igualmente suspenderla si no abona la RC?;


2) Si durante el plazo de suspensión de una pena privativa de libertad, el sujeto vuelve a delinquir, cabría solicitar entonces, -para eludir el ingreso en prisión y en aquellos supuestos que fuera posible-, la substitución de la pena?;

3) Es posible que por el transcurso de 5 años desde la firmeza de la Sentencia pueda prescribir la pena privativa de libertad que estaba suspendida o la suspension de la pena tiene efectos interruptivos de la prescripcion?

4) ¿Se podría aplicar el art. 89 CP a una persona de nacionalidad no europea que no reside en España y tiene autorización de residencia de duración indefinida en un país europeo (que no sea España), es decir una persona con derecho a la libre circulación por el espacio europeo?;

5) En caso de revocación de la suspensión de la pena privativa de libertad por haber delinquido el reo durante el plazo de la suspensión, ¿Como se determina el "dies ad quo" de inicio del cómputo para la prescripción de la pena inicialmente suspendida?. Ello teniendo en cuenta la Sentencia del TC nº 97/2010, de 15 de noviembre de 2010 que declaraba que no existía causa alguna que permita interrumpir el plazo de prescripción, salvo que lo señale la Ley.

Una vez revocada la suspensión por comisión de nuevo delito durante el plazo de prescripción, ¿Es posible solicitar la sustitución de la pena de prisión por la de multa o TBC?
6) ¿Un condemnat a 6 mesos de presó i a una responsabilitat civil que no pot abonar pot anar a la presó encara que no tingui antecedents?


7)En una possibiltat d´algú condemnat fa cinc anys a tres mesos per furt, sense estar segurament cancel-lat l´antecedent per no haver satisfet la responsabilitat civil, és al cap de cinc anys condemnat a sis mesos de presó i també a una responsabilitat. ¿Hi ha suspensió o presó si no paga la responsabilitat perquè és insolvent?

Us hi esperem!

Rebeu una cordial salutació,

divendres, 21 d’octubre del 2011

FEM un cafè...sobre aspectes pràctics del Torn d'Ofici arrel de l'entrada en funcionament del "call center"?

Benvolguts/-des,


Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 8 de novembre a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre aspectes pràctics del Torn d'Ofici arrel de l'entrada en funionament del "call center": justificacions d'instrucció, suspensió de terminis, designes...?


L'objectiu de la sessió és aclarir els dubtes sorgits arrel de l'entrada en funiconament del servei, i aclarir qüestions que afectin directament a la tramitació d'expedients de Justícia Gratuïta i designes d'ofici.


Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog. El termini per a presentar preguntes acaba el dia 2 de novembre.

Les preguntes plantejades fins al moment són:

1. A efectes de JG es considera gestió l'entrevista amb el client quan aquest te domicili en un centrre penitenciari i cal desplaçar-se?

2. Podriem millorar el servei, si assignesim les designes per tipologies, a cada lletrat, per exemple un que vagi a Mossos, l´altre que vagi als Jutjats, etc?

3.

Us hi esperem!

dimarts, 4 d’octubre del 2011

FEM un cafè...sobre les accions de protecció del consumidor que permet la Llei de consumidors i usuaris?

Benvolguts/-des,

Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 25 d'octubre a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre les accions de protecció del consumidor que permet la Llei de consumidors i usuaris? a càrrec del Sr. Joquim Bernat Vilaseca, Cap del Servei de Normativa i Procediment de l'Agència Catalana de Consum.

Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.

Les preguntes plantejades són:

1. Quins recursos té l'usuari per denunciar l'usurpació de la seva identitat per crear un perfil en una xarxa social com Facebook? Sé que la pregunta està més adreçada a la protecció de dades de caràcter personal i les actuacions que l'autoritat Catalana de PD pot dur a terme. Però també crec que les associacions de consumidors i usuaris d'Internet també han de poder oferir una sortida per poder reclamar.

Sobre telefonia:
2. Quins drets i quines accions té el consumidor, persona física o jurídica, davant un incompliment de l'empresa subministradora del servei?

3. A quins organismes o instàncies s'ha d'acudir? Realment funcionen? Són prou àgils?

4. La penalització per incompliment de permanència obligatòria s'ha d'assumir sempre? És modulable depenent del temps de permanència ja esgotat?

 
Us hi esperem!

dimarts, 13 de setembre del 2011

Postposat el FEM un cafè...sobre la responsabilitat de l'administrador en les societats insolvents?

Benvolguts/-des,

Us informem que per motius de l'exercici del Jutjat Mercantil, aquesta tertúlia es postposa per al proper dia 4 d'octubre a les 10h.

Disculpeu les molèsties.

Rebeu una cordial salutació

divendres, 2 de setembre del 2011

FEM un cafè... sobre la responsabilitat de l’administrador en las societats insolvents?

Benvolguts/-des,

us informem que el proper FEM un cafè es durà a terme el proper dia 13 de setembre a les 10h amb el títol FEM un cafè... sobre la responsabilitat de l’administrador en las societats insolvents?. Els assistents rebran un Mug de l'ICAT.

La convidada serà l'Il·lma. Sra. Arantzazu Ortiz, Magistrada-Jutgessa del Jutjat Mercantil de Tarragona. Si hi voleu participar i fer-li preguntes, les podeu fer fins el 7 de setembre.

Les peguntes fetes fins al moment són:

 1. “Existencia de insolvencias punibles (arts. 260 y ss. del Código Penal): ¿Detectables de oficio?; ¿Prejudicialidad penal?
 2. En relación responsabilidad 172.3.:
  a) La condena al pago a los acreedores concursales es preceptiva en todo caso o, dependiendo de las circunstancias, es posible su no imposición a pesar de la declaración de culpabilidad.
  b) En caso de condena, qué criterios deben seguirse para condenar total o parcialmente al pago?
 3. En relación a la responsabilidad solidaria por incumplimiento de falta de convocatoria junta artículo 105.5, en relación con el artículo 104.1.e), ambos de la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada:
  1. El no depósito de cuentas anuales es suficiente para decretare la responsabilidad por esta vía y, en caso afirmativo, cuantos ejercicios serían necesarios sin depositar cuentas.
 4. Puede la Administración derivar las cuotas de la Seguridad Social al Administrador sin previamente argumentar y acreditar incumplimiento societario?
 5. Que hay que entender por sociedad “insolvente“? Que no puede pagar a sus trabajadores y a sus proveedores; que su patrimonio neto esta por debajo del 50% de su capital social; que no tiene liquidez ni financiacion posible?
 6. Para imputar responsabilidad al administrador, es necesario una gestion “dolosa“ o basta que sea “culposa“?
 7. Es una gestion culposa la falta de ingresos suficientes (ventas insuficientes), lo que ocasiona que no puedan pagarse las facturas?
 8. Si los socios accionistas NO aprueban las cuentas anuales de una sociedad, al entender que los resultados negativos no eran los esperados, cómo responde el administrador? Qué pasa cuando las cuentas anuales no son aprobadas, a parte de no tener acceso al Registro Mercantil?
 9. Cúando responde personalmente el administrador con su propio patrimonio? ¿En qué supuestos?
 10. Responderán todos los administradores mancomunados, aunque la administración la ejecute uno solo de ellos como gerente?
 11. Los tres administradores de una sociedad son a la vez accionistas de la misma. Uno de ellos ha cometido actos ilicitos lo que ha provocado la insolvencia de la sociedad, y por ello lo han cesado como administrador. Qué diferencia hay entre interponer una accion social de responsabilidad de la propia sociedad contra el administrador desleal, o bien, una acción promovida por los otros dos accionistas contra el administrador causante de los perjuicios, cuando realmente los perjudicados son tanto la sociedad como los accionistas?
 12. Cómo responde un administrador-accionista que deja su sociedad inoperante e inactiva (sin disolver ni liquidar) porque no dispone de ingresos, dado que no cobra sus facturas, no puede pagar a sus trabajadores ni a proveedors, y no tiene liquidez ni financiacion para iniciar un concurso de acreedores ¿Cómo puede evitar responsabilidades si no hay dinero para tramitar un concurso?
 13. Quin percentatge de concursades acaben declarades insolvents per mala gestió responsable, i quina és la eficacia real de la aplicació de les responsabilitats als administradors, tan penal, com civil"?
 14. Quin procediment s'ha d'utilitzar contra els administradors de les societats insolvents per reclamar els deutes per acomiadaments i salaris que es deuen als treballadors?
 15. Quines limitacions ens podem trobar quan iniciam aquests procediments de responsabilitat dels administradors?
 16. Qué responsabilidad asume un administrador-accionista que deja a la sociedad inactiva (sin disolver), dado que no tiene ingresos suficientes para pagar a sus trabajadores, ni a sus proveedores, ni tan siquiera dispone de liquidez ni posible financiacion para iniciar un concurso voluntario de acreedores?
 17. La reducción de capital en una sociedad en perdidas sería un mecanismo suficiente para eximir de responsabilidada al administrador?
 18. Cuándo prescribe la responsabilidad del administrador? Es un plazo de prescripcion o de caducidad?
 19. De todos es sabido las dificultades, especialmente en la situación económica actual, de que se aprueben Convenios de Acreedores y en muchos casos que se puedan cumplir las previsiones contempladas los mismos, encontrándonos en más ocasiones de las deseadas, con la apertura de oficio de la liquidación por incumplimiento del Convenio (art. 143, 1 ,5 º LEC).


  En estos casos de "reapertura" o apertura de oficio de la fase de liquidación por incumplimiento de convenio, nos podemos encontrar con 2 supuestos:

  (1) que se hubiere abierto e incluso resuelto la pieza de calificación

  (2) que ni siquiera se hubiese formado la pieza de calificación (supuesto de Convenio con quita inferior a 1/3 o espera no superior a 3 años).

  Incluso cabría encontrarnos con supuestos en que ya se hubiera declarado el carácter fortuito del concurso (con quita superior a 1/3 o espera mayor 3 años).

  La cuestión estaría en si en estos casos, la Administración Concursal -y Fiscal- en su demanda de calificación y el Juez en su sentencia, han de entrar a valorar todas las posibles causas de culpabilidad de los artículos 164 y 165 LC o sólo han de analizar y resolver si concurre "causa imputable al concursado" referida única y exclusivamente al incumplimiento del convenio (art. 164, 1, 3º LC).

  La respuesta a la pregunta tiene un efecto muy relevante, en cuanto puede hacer renacer una responsabilidad que parecía extinta por el juego del art. 163, 1, 1º LC. o dejar cerrado el análisis de causas de culpabilidad de las contempladas en el art. 164 y art. 165 LC, limitándonos única y exclusivamente a las que puedan estar conectadas causalmente con el incumplimiento del convenio.

  ¿Qué opinión le merece? Parece que si atendemos al tenor literal del 164, 1, 3º LC, la única causa de culpabilidad a valorar cuando la apertura de la liquidación ha sido acordada de oficio es que el incumplimiento del convenio (no la insolvencia que llevó a la situación previa concursal) sea causalmente imputable al concursado. Esto llevaría a que los administradores, de derecho o de hecho, que lo eran en el momento de la declaración del concurso o en periodo previo, o los posibles cómplices de la insolvencia u operaciones cuestionables, quedarían relevados de que fueran analizada su culpabilidad en la pieza.

  Sin entrar en consideraciones de si eso es más justo o menos justo o acertado desde un punto de vista de política legislativa, lo cierto es que, en mi modesta opinión, parece que la Ley apunta en este sentido.
 20. Cuando prescribe la acción de reclamación de responsabilidad del administrador por deudas vigentes de la sociedad anteriores a la toma de posesión del cargo. Cual es el día a quo?

dimarts, 26 de juliol del 2011

Calendari de FEM un cafè...? per a l'últim període del 2011

Benvolguts/-des,

us informem de les tertúlies del Cicle FEM uncafè...? que estan programades per a l'ultima part de l'any 2011:

Queda per determinar la data del FEM un cafè...sobre les diferents figures successòries a Catalunya?
La inscripció a cada una d'aquestes tertúlies ja està obert i el termini per a presentar preguntes finalitza una setmana abans de cada una d'elles.

Rebeu una cordial salutació

dijous, 9 de juny del 2011

Preguntes del FEM un cafè...sobre l'ús d'imatges de videovigilància com a mitjà probatori?

Les preguntes plantejades són:

 
 1. ¿Són igualment vàlides les grabacions fetes a la via pública que a les empreses o habitatges privats? (als efectes d'aportar-les al procediment penal)
 2. Durant quant de temps es guarden?
 3. Està reglamentat el seu ús?
 4. Resulta necessari el seu visonat al plenari i com s'introdueix processalment aquesta prova?
 5. Amb el temps actual, l'avenç de la tecnologia ha fer que moltes persones disposin de telèfons mòbils amb càmara fotogràfica i video. Per tant la pregunta seria quin valor tenen les imatges obtingudes per particulars o per la policia mitjançant els mòbils. I en cas que s'utilitzi per la policia quins requisits s'haurien de respectar per tal que la prova obtinguda es pugui valorar correctament en un judici.

divendres, 3 de juny del 2011

Últims FEM un cafè...? del trimestre

Benvolguts/-des,
Us informem de les properes sessions del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?":
  
Per a inscriure's i formular la pregunta als convidats podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.
Us hi esperem!

dimecres, 1 de juny del 2011

Respostes al FEM un cafè...sobre el Tribunal Arbitral?

El passat dia 31 de maig es va dur a terme el FEM un cafè...sobre el Tribunal Arbitral? amb el company Sr. Juan Panisello com a ponent.

El Sr. Panisello, a més, va tenir la gentilesa d'aportar per escrit les respostes a algunes de les preguntes i, a més, va aportar exemples d'escrits dirigits al TAT. Aquesta documentació la trobareu a la web del Col·legi.

Aquest cafè va ser gravat en video i, en breu, estarà a la vostra disposició tant a la Biblioteca de l'ICAT com al Canal Youtube.

El proper FEM un cafè se celebrarà el proper 14 de juny i es titularà FEM un cafè...sobre l'ús de les imatges de videovigilància com a mitjà probatori? a càrrec de la Sra. Maite Casado Cardoso, Directora general de Seguretat Interior del Departament d'Interior.

dijous, 19 de maig del 2011

FEM un cafè...sobre el Tribunal Arbitral?

Benvolguts/-des,


Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 31 de maig a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre el Tribunal Arbitral? a càrrec del Sr. Juan Panisello Martínez, advocat i Secretari del Tribunal Arbitral de Tarragona.


Les places per aquestes sessions estan limitades a un nombre màxim de 20 assistents i la participació és gratuïta. És per això que es prega el màxim de compromís d'assistència amb les inscripcions per evitar que hi hagi companys que es quedin sense plaça, i que, en canvi, durant la sessió hi hagi places lliures de companys inscrits que no assisteixen.


Recordeu que, en aquest format, les vostres preguntes s'hauran de transmetre amb anterioritat a la Secretaria del Col·legi que les farà arribar al convidat per tal que les pugui preparar. La data límit per a plantejar preguntes al convidat és el 24 de maig.


Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.

Les preguntes per aquesta tertúlia són:

1. Què s´està fent per introduir aquesta eïna de resolució de conflictes, com una altra alternativa als litigis judicials?

2. ¿Se pueden evitar conflictos con el diseño del convenio arbitral?


3. ¿Cúal es el perfil del arbitro? ¿cómo se designa? ¿cómo oponerse?

4. ¿Qué litigios pueden someterse a arbitraje? ¿cuándo es conveniente hacerlo?

5. ¿Cuál es el diseño óptimo del procedimiento? ¿cómo debe dirigirse?

6. ¿Cómo debe redactarse un laudo arbitral ? ¿y el complemento ?

7. ¿Qué coste tiene el arbitraje? ¿cómo se tasan los costes?

8. ¿Cuándo y cómo se debe plantear la acción de anulación? ¿cómo defenderse?Us hi esperem!

dimarts, 17 de maig del 2011

Cafè sobre les eines per a poder treballar en català

El matí del 17 de maig s'ha celebrat el FEM un cafè...? divulgatiu sobre les eines que estan a disposició dels advocats per a poder utilitzar el català amb normalitat com a llengua professional. L'encarregada d'ensenyar aquestes eines ha estat l'Anna Arnall, col·laboradora del Servei Lingüístic del CICAC i traductora jurada responsable de Traduccions Nexes (http://www.traduccionsnexes.cat/).

La convidada a repassat diccionaris, vocabularis, serveis de traducció de documents, repositoris de formularis en català, disponibles a la xarxa; n'ha expilcat el funcionament, punts forts i dèbils, i ha explicat els criteris que cal tenir en compte quan s'utilitzin aquestes eines.

Trobareu el llistat i els vincles a aquestes eines a la web del Col·legi.

El proper FEM un cafè es durà a terme el proper dia 31 de maig sota el títol FEM un cafè sobre el Tribunal Arbitral? amb el company Sr Juan Panisello Martínez com a convidat. El termini per a presentar les preguntes acaba el dia 24 de maig.

dimarts, 3 de maig del 2011

FEM un cafè...sobre eines disponibles per l'ús del català per part de l'advocat?

Benvolguts/-des,

Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 17 de maig a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre eines disponibles per l'ús del català per part de l'advocat? a càrrec de la Sra. Anna Arnall, coordinadora del Servei Lingüístic del CICAC. Aquesta tertúlia està organitzada des de la Comissió de Llengua Catalana de l'ICAT.


Les places per aquestes sessions estan limitades a un nombre màxim de 20 assistents i la participació és gratuïta. És per això que es prega el màxim de compromís d'assistència amb les inscripcions per evitar que hi hagi companys que es quedin sense plaça, i que, en canvi, durant la sessió hi hagi places lliures de companys inscrits que no assisteixen.


Recordeu que, en aquest format, les vostres preguntes s'hauran de transmetre amb anterioritat a la Secretaria del Col·legi que les farà arribar al convidat per tal que les pugui preparar. La data límit per a plantejar preguntes a la convidada és el 10 de maig.

Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.

Les preguntes per aquesta tertúlia seran:

1. Què és pot fer per ampliar l´us del català en l´àmbit de l´administració de justicia?
Us hi esperem!

Cafè Laboral

S'està celebrant el FEM un cafè...sobre les modificacions que afecten als professionals del Dret Social? amb la Iltre. Sra. Paloma De Diego com a convidada.

La propera tertúlia es durà a terme el dia 17 de maig sota el títol FEM un cafè...sobre eines disponibles per l'ús del català per part de l'advocat? amb la Sra. Anna Arnall, col·laboradora del Servei Lingüístic del CICAC com a convidada. Aquesta tertúlia l'organitza la Comissió de Llengua Catalana de l'ICAT.

dijous, 14 d’abril del 2011

FEM un cafè...sobre les modificacions de l'Oficina Judicial que afecten als professionals del Dret Social?

Benvolguts/-des,


Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 3 de maig a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre les modificacions de l'Oficina Judicial que afecten als professionals del Dret Social? a càrrec de l'Iltre. Sra. Paloma De Diego, Secretària Judicial del Jutjat Social Núm. 3 de Tarragona. Aquesta tetrtúlia està organitzada des de la Secció de Dret Laboral.

Recordeu que, en aquest format, les vostres preguntes s'hauran de transmetre amb anterioritat a la Secretaria del Col·legi que les farà arribar al convidat per tal que les pugui preparar. La data límit per a plantejar preguntes al convidat és el 29 d'abril.


Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.
Les preguntes plantejades són:
 1. Quines matèries, en relació a la Inspecció de treball, passen de l'ordre contenciós-administratiu al social?
 2. ¿En relación con los tres Juzgados de lo Social de Tarragona, en qué cuestiones procesales tienen un criterio uniforme y en cuáles discrepan, es decir, en qué aspectos habrá una misma decisión y en cuáles cada Juzgado aplicará su particular criterio?
 3. De l´experiència de l'aplicació de la reforma, fins el moment, se'n poden extreure conclusions positives de la reforma? i si és que si o que no, per què?
Us hi esperem!

dimarts, 12 d’abril del 2011

Notes del FEM un cafè sobre aspectes problemàtics sorgits arrel de la reforma Processal del 2009?

El ponent d'aquesta tertúlia, El company Sr. Jesús Sánchez, ha deixat a la disposició dels col·legiats unes notes a les preguntes plantejades, i una documentació que, en breu, estarà penjada a la web.

Les notes a les preguntes són (en negreta):

1. ¿Se conseguirá una mayor agilización de los procesos judiciales con la presente reforma, teniendo en cuenta que el Juez o Magistrado, solamente se dedicará a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; o simplemente es una mera traslación de funciones del Juez al Secretario Judicial, con lo cual puede que si antes el colapso era para el Juez, ahora sea para el Secretario, con lo que el tiempo de dilatación de los procedimientos será el mismo?

2. En las nuevas especializaciones creadas, como reforma orgánica de la carrera judicial, falta por su absoluta ausencia una especialización concreta la Jurisdicción contenciosa administrativa, consistente en la especialización del jueces contenciosos especialistas en temas económicos-financieros (en materia tributaria en general). ¿A qué puede ser debido?

3. La escasa cuantía como deposito para interponer un procedimiento judicial, ¿Realmente será efectiva para limitar recursos sin fundamento, o por el contrario, comportará mas trabajo para la oficina judicial en la tramitación y comprobación de la consignación de los depósitos?

4. ¿Está usted de acuerdo con que hayan subido la intervención preceptiva de abogado y procurador a una cuantía mínima a 2.000 €? (Es en relación a la reforma procesal de este año, concretamente la de la Ley 4/2.011, de 24 de marzo (BOE de 25 de marzo) http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5392.pdf )

5. Tras la reforma procesal, el artículo 215.5 LEC establece que ".....Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, continuando el cómputo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión ....." Por su lado, el artículo 267.9 LOPJ lo regula de forma diferente. ¿Qué debe prevalecer, la norma especial frente a la norma general, o la norma de rango superior frente a la de rango inferior?.


Artículos LEC:
135.1
214.2
214.4
215.5
448.2

Artículo 267 LOPJ

1. Los Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.

2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por el Tribunal dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.

3. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento.

4. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevarlas plenamente a efecto podrán ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecido en el apartado anterior.

5. Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.

6. Si el Tribunal advirtiese, en las sentencias o autos que dictara, las omisiones a que se refiere el apartado anterior, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se dicten, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado.

7. Del mismo modo al establecido en los apartados anteriores se procederá por el Secretario Judicial cuando se precise aclarar, rectificar, subsanar o completar los decretos que hubiere dictado.

8. No cabrá recurso alguno contra los autos o decretos en que se resuelva acerca de la aclaración, rectificación, subsanación o complemento a que se refieren los anteriores apartados de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia, auto o decreto a que se refiera la solicitud o actuación de oficio del Tribunal o del Secretario Judicial.

9. Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto o decreto que reconociera o negase la omisión del pronunciamiento y acordase o denegara remediarla.

AÑADIDO art.267apa.9 por art.1.5 de LO 1/2009 de 3 noviembre 2009 el 5/11/2009

DADA NUEVA REDACCIÓN art.267apa.8, art.267apa.7 por art.1.5 de LO 1/2009 de 3 noviembre 2009 el 5/11/2009

6. En un procedimiento monitorio, si el deudor no se opone a la reclamación ni abona la cantidad del plazo conferido, el Secretario Judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud (art.816.1 LEC). Y según el artículo 816.2 LEC: "Despachada ejecución, proseguirá ésta conforme con lo dispuesto para la de sentencias judiciales, ....". ¿Tras el decreto dando por terminado el procedimiento monitorio es de aplicación el plazo del artículo 548 LEC antes de instar la petición de ejecución?

7. En supuestos de acumulación a la acción de desahucio por falta de pago la acción de reclamación de cantidad, en caso de estar el demandado en rebeldía y se desconoce su actual domicilio, ¿vale la notificación efectuada de conformidad con el artículo 497.2 párrafo último, o por contra hay que efectuarla por medio de edicto publicado en el Boletín Oficial, pues la Sentencia dictada respecto a la acción de reclamación de rentas tiene efecto de cosa juzgada –art. 497.3-?

Artículos LEC:
155
164
440.3
548
549.3
549.4
497.2
497.3
559
Ley 16/2009 de 23/11

8. El artículo 339 LEC regula la posibilidad de que por el actor o demandado con beneficio de justicia gratuita pueda solicitar que se designe a un perito judicial para la emisión de un dictamen. Según dicho artículo, una vez contestada la demanda deberá designarse a dicho perito para la emisión del dictamen. Es decir, antes de la Audiencia Previa ha de haberse emitido el dictamen para que conste en las actuaciones. En caso de que el Juzgado, una vez contestada a la demanda se limita a convocar a las partes para la celebración de la Audiencia Previa, sin pronunciarse sobre la petición de designación de perito judicial, ¿puede la parte interesada en la práctica de la prueba pericial reproducir su petición en la Audiencia Previa o debería de haber solicitado la complementación de la resolución que acuerda la celebración de la Audiencia Previa sin pronunciarse sobre la prueba pericial?

9. Se exige el depósito para presentar recurso de reposición contra resolución del Secretario (diligencia de ordenación o decreto no definitivo, ex art. 451 LEC) en relación con la Disposición Adicional Decimoquinta (número 4) de la LOPJ que tan sólo señala que procede el abono del depósito "frente al recurso de resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación ..." sin referirse a las del Secretario respecto del cual solo prevé el depósito cuando se recurre en revisión sus resoluciones.

Se debe aplicar el principio “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” ?. (Cuando la ley lo quiere, lo dice. Si no lo quiere, calla.).

Seria más apropiado el aforismo:

Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus

Fem un cafè...? del període abril/juliol de 2011

En aquest moment s'està celebrant el FEM un cafè...sobre les qüestions problemàtiques sorgides arrel de la Reforma Processal del 2009? amb l'advocat Sr. Jesús Sánchez com a convidat.
Us podem avançar ja els FEM un cafè...? que se celebraran entre els mes d'abril i de juliol. Aquests seran:

03/05/11. FEM un cafè... les modificacions de l’oficina judicial que afecten als professionals del Dret Social? Iltre. Sra. Paloma De Diego, Secretaria Judicial del Jutjat Social Núm. 3 de Tarragona. Organitat per la Secció de Dret Laboral

17/05/11. FEM un cafè...sobre eines disponibles per l'ús del català per part de l'advocat? Sra. Anna Arnall, Col·laboradora del Servei Lingüístic del CICAC. organitzat per la Comissió de Llengua Catalana

31/05/11. FEM un cafè sobre el Tribunal Arbitral? Sr. Juan Panisello Martínez, advocat i Secretari del Tribunal Arbitral de Tarragona.

14/06/11. FEM un cafè...sobre l’ús de les imatges de videovigilància com a mitjà probatori? Sra. Maite Casado Cardoso, Directora General de Seguretat Interior del Departament d’Interior. Organitzat per la Secció de Dret Penal

28/06/11. FEM un cafè...sobre l’actuació del Lletrat d’ofici enfront del Decret d’Expulsió? Sra. Susana Lopez Mora i Sr. Albert Martí i Bargalló, advocats.

Us hi esperem.

dimecres, 30 de març del 2011

FEM un cafè...sobre qüestions problemàtiques sorgides arrel de la reforma processal del 2009?

Benvolguts/-des,


Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 12 d'abril a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre qüestions problemàtiques sorgides arrel de la reforma processal del 2009? a càrrec del Sr. Jesús Sánchez García, advocat i Vicepresident de la Secció Processal de l'ICAB.


Les places per aquestes sessions estan limitades a un nombre màxim de 20 assistents i la participació és gratuïta. És per això que es prega el màxim de compromís d'assistència amb les inscripcions per evitar que hi hagi companys que es quedin sense plaça, i que, en canvi, durant la sessió hi hagi places lliures de companys inscrits que no assisteixen.


Recordeu que, en aquest format, les vostres preguntes s'hauran de transmetre amb anterioritat a la Secretaria del Col·legi que les farà arribar al convidat per tal que les pugui preparar. La data límit per a plantejar preguntes al convidat és el 5 d'abril.

Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.

Les preguntes per aquesta tertúlia són:

1. ¿Se conseguirá una mayor agilización de los procesos judiciales con la presente reforma, teniendo en cuenta que el Juez o Magistrado, solamente se dedicará a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; o simplemente es una mera traslación de funciones del Juez al Secretario Judicial, con lo cual puede que si antes el colapso era para el Juez, ahora sea para el Secretario, con lo que el tiempo de dilatación de los procedimientos será el mismo?
2. En las nuevas especializaciones creadas, como reforma orgánica de la carrera judicial, falta por su absoluta ausencia una especialización concreta la Jurisdicción contenciosa administrativa, consistente en la especialización del jueces contenciosos especialistas en temas económicos-financieros (en materia tributaria en general). ¿A qué puede ser debido?3. La escasa cuantía como deposito para interponer un procedimiento judicial, ¿ Realmente será efectiva para limitar recursos sin fundamento, o por el contrario, comportará mas trabajo para la oficina judicial en la tramitación y comprobación de la consignación de los depósitos?


4. ¿Está usted de acuerdo con que hayan subido la intervención preceptiva de abogado y procurador a una cuantía mínima a 2.000 €? (Es en relación a la reforma procesal de este año, concretamente la de la Ley 4/2.011, de 24 de marzo (BOE de 25 de marzo) http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5392.pdf )


5. Tras la reforma procesal, el artículo 215.5 LEC establece que ".....Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, continuando el cómputo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión ....." Por su lado, el artículo 267.9 LOPJ lo regula de forma diferente. ¿Qué debe prevalecer, la norma especial frente a la norma general, o la norma de rango superior frente a la de rango inferior?.6. En un procedimiento monitorio, si el deudor no se opone a la reclamación ni abona la cantidad del plazo conferido, el Secretario Judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud (art.816.1 LEC). Y según el artículo 816.2 LEC: "Despachada ejecución, proseguirá ésta conforme con lo dispuesto para la de sentencias judiciales, ....". ¿Tras el decreto dando por terminado el procedimiento monitorio es de aplicación el plazo del artículo 548 LEC antes de instar la petición de ejecución?7. En supuestos de acumulación a la acción de desahucio por falta de pago la acción de reclamación de cantidad, en caso de estar el demandado en rebeldía y se desconoce su actual domicilio, ¿vale la notificación efectuada de conformidad con el artículo 497.2 párrafo último, o por contra hay que efectuarla por medio de edicto publicado en el Boletín Oficial, pues la Sentencia dictada respecto a la acción de reclamación de rentas tiene efecto de cosa juzgada –art. 497.3-?8. El artículo 339 LEC regula la posibilidad de que por el actor o demandado con beneficio de justicia gratuita pueda solicitar que se designe a un perito judicial para la emisión de un dictamen. Según dicho artículo, una vez contestada la demanda deberá designarse a dicho perito para la emisión del dictamen. Es decir, antes de la Audiencia Previa ha de haberse emitido el dictamen para que conste en las actuaciones. En caso de que el Juzgado, una vez contestada a la demanda se limita a convocar a las partes para la celebración de la Audiencia Previa, sin pronunciarse sobre la petición de designación de perito judicial, ¿puede la parte interesada en la práctica de la prueba pericial reproducir su petición en la Audiencia Previa o debería de haber solicitado la complementación de la resolución que acuerda la celebración de la Audiencia Previa sin pronunciarse sobre la prueba pericial?


‎9. Se exige el depósito para presentar recurso de reposición contra resolución del Secretario (diligencia de ordenación o decreto no definitivo, ex art. 451 LEC) en relación con la Disposición Adicional Decimoquinta (número 4) de la LOPJ que tan sólo señala que procede el abono del depósito "frente al recurso de resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación ..." sin referirse a las del Secretario respecto del cual solo prevé el depósito cuando se recurre en revisión sus resoluciones.


Se debe aplicar el principio “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” ?. (Cuando la ley lo quiere, lo dice. Si no lo quiere, calla.)

Us hi esperem!


Rebeu una cordial salutació,

Cafè sobre la reconstrucció de fets

El passat dimarts dia 29 de març, es va celebrar el FEM un cafè...sobre les diligències de reconstrucció de fets? amb el Magistrat de la Secció Quarta Sr. Francisco José Revuelta com a convidat.

El proper FEM un cafè...? se celebrarà el proper dia 12 d'abril i es titularà FEM un cafè...sobre les qüestions problemàtiques sorgides arrel de la reforma Processal del 2009? amb l'advocat i Vicepresident de la Secció Processal de l'ICAB Sr. Jesús Sánchez Garcia, com a convidat.

dimecres, 16 de març del 2011

FEM un cafè...sobre les diligències de reconstrucció de fets?

Benvolguts/-des,

Us recordem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 29 de març a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre sobre les diligències de reconstrucció de fets? a càrrec de l'Il·lm. Sr. Francisco J. Revuelta Muñoz, Magistrat-Jutge de la Secció 4a de l'Audiència Provincial de Tarragona.

Recordeu que, en aquest format, les vostres preguntes s'hauran de transmetre amb anterioritat a la Secretaria del Col·legi que les farà arribar al convidat per tal que les pugui preparar. La data límit per a plantejar preguntes al convidat és el 22 de març.

Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.


Les preguntes per aquest cafè estan sent:


1. En quins casos és necessari i imprescindible demanar una reconstrucció dels fets i el seu valor probatori?

2. ‎Qué ocurre en el procedimiento del tribunal del jurado en la que la ley establece que la reconstrucción de hechos debe hacerse a presencia de los miembros del jurado, en caso de que dicha reconstrucción se haya hecho previamente, esto es, sin dicha presencia. ¿Sería nula la reconstrucción? ¿Puede introducirse al plenario?

3. ¿Cual es el momento procesal oportuno para solicitar esta diligencia?


Us hi esperem!

Cafè sobre la instrucció dels atestats

El dimarts dia 15 de març es va celebrar el FEM un cafè...sobre la instrucció d'atestats en la reconstrucció d'accidents, investigació i recollida de dades?, amb el Sr. Francisco Cermerón, Cap de l'Àrea Central de Investigació d'Accidents de Trànsit dels Mossos d'Esquadra com a convidat.

A la tertúlia i van participar companys advocats i membres del Cos dels Mossos d'Esquadra, fet que va enriquir el debat a ambdues parts.

La propera tertúlia se celebrarà el 29 de març sota el títol FEM un cafè...sobre les diligències de reconstrucció de fets? amb l'Il·lm. Sr. Francisco J. Revuelta, Magistrat-Jutge de la Secció 4a de l'AP de Tarragona com a convidat.

dimecres, 23 de febrer del 2011

FEM un cafè...sobre la instrucció d'atestats en la reconstrucció d'accidents, investigació i recollida de dades?

Benvolguts/-des,


Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 15 de març a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre la instrucció d'atestats en la reconstrucció d'accidents, investigació i recollida de dades? a càrrec del Sr. Francisco Cermeron, Cap de l'Àrea Central de Investigació d'Accidents de Trànsit.

Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.

Les preguntes per aquest cafè són:

1. ¿Hasta cuándo puede solicitarse la práctica de esta diligencia y cuándo o en qué supuestos verdaderamente tiene sentido y deviene oportuna su petición?

2. ¿El Agente MMEE (Instructor o Secretario) lleva a cabo un resumen de lo que le ha explicado previamente el declarante, y que luego se le exhibe para que lo firme, o bien, se transcribe literalmente lo que contesta el declarante a las concretas preguntas que le efectúa el Agente?


El termini per a presentar les preguntes acaba el dia 8 de març.

Les obligacions tributàries del jove advocat

El passat 22 de febrer es va realitzar el FEM un cafè sobre les obligacinos tributàries del jove advocat a càrrec de la Sra. Laura Rovira, Cap de Gestió Tributària de Tarragona.

Malgrat no ser un tema pròpiament jurídic, els advocats que van assistir-hi van poder aclarir i trobar solucions a dubtes propis d'un professional liberal, especialment quan comença el seu periple professional.

La propera tertúlia es farà el dia 15 de març i anirà sobre la instrucció d'atestats en la reconstrucció d'accidents , investigació i recollida de dades.

dimarts, 8 de febrer del 2011

FEM un cafè sobre les obligacions tributàries del jove advocat?

Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 22 de febrer a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre les obligacions tributàries del jove advocat? a càrrec de la Sra. Laura Rovira, Cap de Gestió Tributària a Tarragona.

La data límit per a plantejar preguntes al convidat és el 15 de febrer.

Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.

Les preguntes plantejades per a aquest FEM un cafè...? són:

1. Devengo de las inversiones en el IRPF y en el IVA.


2. El lloguer i demés despeses de subministraments del despatx (llum, ADSL, telèfon, etc) van al meu nom, i els meus companys de despatx em paguen una part alíquota d'aquestes despeses (és a dir, que no hi ha ni guany) malgrat no hi ha, tampoc, contracte de subarrendament. Quina consideració fiscal té aquest ingrés?

3. Quines despeses es poden imputar en relació a l’exercici de l’advocacia i fins a quin punt és recomanable imputar aquestes despeses?

4. La benzina del cotxe pels desplaçaments es pot desgravar? i dinars amb clients i algun tratge?

5. Com s'ha de fer la declaració del IVA per primera vegada, si tenim en compte que les factures de gastos són diverses i potser no hi han ingresos o només cobrem el torn d'ofici?

Ja s'ha fet el primer FEM un cafè...? a El Vendrell

El dia 8 de febrer ha estat la data que l'ICAT ha dut a terme la primera activitat formativa presencial a la seu de El Vendrell. Aquesta ha estat el FEM un cafè...sobre la custòdia compartida? amb l'Excma. Sra. Sílvia Giménez-Salinas Colomer, Degana Emèrita de l'ICAB com a ponent.

La tertúlia ha estat flexible i animada. Les preguntes s'han tractat en profunditat i les opinions, les exposicions de casos propis i la diversitat de criteris i aclariments han enriquit els coneixments de tothom.

La propera tertúlia serà el 22 de febrer, sota el títol FEM un cafè...sobre les obligacions tributàries del jove advocat? a càrrec de la Sra. Laura Rovira, Cap de Gestió Tributària a Tarragona.

dijous, 20 de gener del 2011

FEM un cafè sobre la custòdia compartida, a El Vendrell?

Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 8 de febrer a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre la custòdia compartida? a càrrec de l'Excma. Sra. Sílvia Giménez-Salinas Colomer, Degana Emèrita de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Aquesta sessió es durà a terme per primera vegada a la seu de El Vendrell.

Donada l'actualitat del tema, reeditem la primera de les sessions dels FEM un cafè...? que va començar el 2008. Per aquesta ocasió, doncs, aprofitarem les preguntes que es van fer en aquella tertúlia, més els dubtes que ens plantegeu per aquesta edició. La data límit per a plantejar preguntes al convidat és l'1 de febrer.

Les preguntes plantejades per a aquesta sessió són:

1. Els règims de visites i els desacords dels progenitors estan duent molts maldecaps a les escoles alhora de lliurar els menors a les sortides en finalitzar la jornada escolar. Des del desconeixement legal dels mestres, se'ns plantegen alguns dubtes:2. Quan el jutge escriu en una sentència que "ha de ser recollit", els dies de règim de visita, a la sortida de l'escola, se suposa que fa referència al moment horari -així ho hem fet fins ara- i no al lloc físisc.


3. Si el progenitor que ha de recollir aquell dia no es persona, ni contesta al telèfon o respon que no pot venir, i hi ha l'altre a la porta. Cometem alguna infracció de la sentència tot lliurant-li a l'altre?

4. Casos especials on s'ha denunciat una violència de gènere i ha recaigut bé una pena o una mesura de prohibició d'aproximació. És factible una guarda conjunta?5. Casos on els menors ja estan acostumats al ritme de vida marcat per les pautes del conveni regulador anterior, quan no hi havia la reforma. És recomanable una guarda conjunta?
 
6. Casos on, malgrat no haver-se denunciat, no hi ha una bona relació entre els progenitors. És recomanable una guarda conjunta en interès del menor o és millor l'atribució de la custòdia a un dels progenitors?


7. Casos d'assetjament en seu judicial amb denúncies falses (amb les correponents interlocutòries de sobresseïment) d'un progenitor vers el progenitor que té la custòdia. Garanteix la guàrdia conjunta que el progenitor que les interposa deixi de calumniar a la víctima?


8. Casos en què el progenitor obligat a pagar aliments interposa la demanda de modificiació per tal de no pagar o pagar menys. És factible una guarda conjunta?


9. Sempre que fos possible, és millor que la vivenda s´adjudiqui als fills menors, i que siguin els pares qui es canviin els periodes que tenen la guarda?

10. Tenint en compte la regulació de la reforma actual en matèria de guarda compartida, hi haurà més possibilitats de que se'ns concedeixi una guarda compartida, en cas de sol.licitar-la qualsevol de les dues parts que abans?

11. L'aplicació de la guarda compartida podrà ser automàtica en cas de petició en igualtat de condicions d'ambdós progenitors o estarem com fins ara, que a no ser que la mare fos una mala mare o amb una vida complicada, no hi havia manera d'aconseguir una custodia pel pare (qui havia de justificar de forma desmesurada la seva capacitat, cosa que respecte de la mare la capacitació es presumia)?

Les preguntes d'aquella primera sessió van ser:

1. Criteris per l’establiment de custòdia compartida en el cas de discrepàncies entre els progenitors.

     - Que hi hagi acord entre ambdues parts és requisit imprescindible per a la custòdia compartida?
     - Considera que aquest criteri beneficia a les persones que refusen l’acord, normalment per motius econòmics?

2. Existeixen ja uns criteris de terminis o períodes de custòdia compartida?

3. És viable la custòdia compartida per períodes en divorcis en casos on la vivenda té titularitat paterna però l’ús s’atribueix a la mare, i les despeses de la vivenda i la manutenció correspon al pare?

4. L’informe favorable del fiscal és un criteri fonamental per a concedir la custòdia compartida?

a. Quina és la procedència de la limitació de la facultat dels jutges per a atorgar la custòdia compartida, al exigir-se per la llei l’informe favorable del Ministeri Fiscal.

5. S'han donat casos a Tarragona de pares que tenen un règim de visites tan ampli que estan més temps amb el menor que les seves mares, però no se'ls dóna la custodia compartida:

     - és per falta d'acord?

     - Quina opinió li mereixen aquestos casos?

7. En casos de divorci on hi ha infants en període de lactància materna, quin és el criteri per decidir si l’infant pot pernoctar fora de casa?

8. Quins criteris judicials es segueixen per concedir, si és el cas, la custòdia compartida en casos de divorcis contenciosos quan els dos membres de la parella es troben en situacions laborals i econòmiques més o menys similars i òbviament no hi ha consens sobre la guarda i custòdia d’un menor?
9. Algunes de les qüestions que m’agradaria plantejar són les següents:

     - La millor seqüència de convivència amb el pare i la mare.

     - Distància geogràfica màxima.
     - Justificació psicològica per a imposar-la judicialment.
     - El pagament o no de la pensió per als nens o us del domicili familiar.

10. És viable la custòdia compartida en els casos que impliqui que els fills no dormin al mateix domicili entre setmana com a conseqüència del règim laboral d’un dels membres de la parella.

11. Hi ha dades estadístiques sobre quants casos es demanen a l’any en el seu jutjat de custòdia compartida?
     - quants es concedeixen?

     - el fet que s’hagi interposat alguna denúncia contra algun dels membres de la parella anul·la immediatament la possibilitat que es pugui concedir la custòdia compartida? quin règim s’estableix entre los cònjuges referent a l’exercici de la custòdia compartida?

12. Les pensions associades a la custòdia exclusiva solen afavorir a una de les parts i produeixen desincentivació econòmica i professional en l’altra part.

a. Això se suposa que no ha de passar en règims de coparentalitat?