dijous, 20 de gener de 2011

FEM un cafè sobre la custòdia compartida, a El Vendrell?

Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 8 de febrer a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre la custòdia compartida? a càrrec de l'Excma. Sra. Sílvia Giménez-Salinas Colomer, Degana Emèrita de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Aquesta sessió es durà a terme per primera vegada a la seu de El Vendrell.

Donada l'actualitat del tema, reeditem la primera de les sessions dels FEM un cafè...? que va començar el 2008. Per aquesta ocasió, doncs, aprofitarem les preguntes que es van fer en aquella tertúlia, més els dubtes que ens plantegeu per aquesta edició. La data límit per a plantejar preguntes al convidat és l'1 de febrer.

Les preguntes plantejades per a aquesta sessió són:

1. Els règims de visites i els desacords dels progenitors estan duent molts maldecaps a les escoles alhora de lliurar els menors a les sortides en finalitzar la jornada escolar. Des del desconeixement legal dels mestres, se'ns plantegen alguns dubtes:2. Quan el jutge escriu en una sentència que "ha de ser recollit", els dies de règim de visita, a la sortida de l'escola, se suposa que fa referència al moment horari -així ho hem fet fins ara- i no al lloc físisc.


3. Si el progenitor que ha de recollir aquell dia no es persona, ni contesta al telèfon o respon que no pot venir, i hi ha l'altre a la porta. Cometem alguna infracció de la sentència tot lliurant-li a l'altre?

4. Casos especials on s'ha denunciat una violència de gènere i ha recaigut bé una pena o una mesura de prohibició d'aproximació. És factible una guarda conjunta?5. Casos on els menors ja estan acostumats al ritme de vida marcat per les pautes del conveni regulador anterior, quan no hi havia la reforma. És recomanable una guarda conjunta?
 
6. Casos on, malgrat no haver-se denunciat, no hi ha una bona relació entre els progenitors. És recomanable una guarda conjunta en interès del menor o és millor l'atribució de la custòdia a un dels progenitors?


7. Casos d'assetjament en seu judicial amb denúncies falses (amb les correponents interlocutòries de sobresseïment) d'un progenitor vers el progenitor que té la custòdia. Garanteix la guàrdia conjunta que el progenitor que les interposa deixi de calumniar a la víctima?


8. Casos en què el progenitor obligat a pagar aliments interposa la demanda de modificiació per tal de no pagar o pagar menys. És factible una guarda conjunta?


9. Sempre que fos possible, és millor que la vivenda s´adjudiqui als fills menors, i que siguin els pares qui es canviin els periodes que tenen la guarda?

10. Tenint en compte la regulació de la reforma actual en matèria de guarda compartida, hi haurà més possibilitats de que se'ns concedeixi una guarda compartida, en cas de sol.licitar-la qualsevol de les dues parts que abans?

11. L'aplicació de la guarda compartida podrà ser automàtica en cas de petició en igualtat de condicions d'ambdós progenitors o estarem com fins ara, que a no ser que la mare fos una mala mare o amb una vida complicada, no hi havia manera d'aconseguir una custodia pel pare (qui havia de justificar de forma desmesurada la seva capacitat, cosa que respecte de la mare la capacitació es presumia)?

Les preguntes d'aquella primera sessió van ser:

1. Criteris per l’establiment de custòdia compartida en el cas de discrepàncies entre els progenitors.

     - Que hi hagi acord entre ambdues parts és requisit imprescindible per a la custòdia compartida?
     - Considera que aquest criteri beneficia a les persones que refusen l’acord, normalment per motius econòmics?

2. Existeixen ja uns criteris de terminis o períodes de custòdia compartida?

3. És viable la custòdia compartida per períodes en divorcis en casos on la vivenda té titularitat paterna però l’ús s’atribueix a la mare, i les despeses de la vivenda i la manutenció correspon al pare?

4. L’informe favorable del fiscal és un criteri fonamental per a concedir la custòdia compartida?

a. Quina és la procedència de la limitació de la facultat dels jutges per a atorgar la custòdia compartida, al exigir-se per la llei l’informe favorable del Ministeri Fiscal.

5. S'han donat casos a Tarragona de pares que tenen un règim de visites tan ampli que estan més temps amb el menor que les seves mares, però no se'ls dóna la custodia compartida:

     - és per falta d'acord?

     - Quina opinió li mereixen aquestos casos?

7. En casos de divorci on hi ha infants en període de lactància materna, quin és el criteri per decidir si l’infant pot pernoctar fora de casa?

8. Quins criteris judicials es segueixen per concedir, si és el cas, la custòdia compartida en casos de divorcis contenciosos quan els dos membres de la parella es troben en situacions laborals i econòmiques més o menys similars i òbviament no hi ha consens sobre la guarda i custòdia d’un menor?
9. Algunes de les qüestions que m’agradaria plantejar són les següents:

     - La millor seqüència de convivència amb el pare i la mare.

     - Distància geogràfica màxima.
     - Justificació psicològica per a imposar-la judicialment.
     - El pagament o no de la pensió per als nens o us del domicili familiar.

10. És viable la custòdia compartida en els casos que impliqui que els fills no dormin al mateix domicili entre setmana com a conseqüència del règim laboral d’un dels membres de la parella.

11. Hi ha dades estadístiques sobre quants casos es demanen a l’any en el seu jutjat de custòdia compartida?
     - quants es concedeixen?

     - el fet que s’hagi interposat alguna denúncia contra algun dels membres de la parella anul·la immediatament la possibilitat que es pugui concedir la custòdia compartida? quin règim s’estableix entre los cònjuges referent a l’exercici de la custòdia compartida?

12. Les pensions associades a la custòdia exclusiva solen afavorir a una de les parts i produeixen desincentivació econòmica i professional en l’altra part.

a. Això se suposa que no ha de passar en règims de coparentalitat?


Cafè sobre les conformitats penals

El dia 25 de gener s'ha celebrat el FEM un cafè...sobre les conformitats penals a càrrec del Fiscal Sr. Gustavo Martín.
El proper FEm un cafè...? és a la seu de El Vendrell (segurament a la Sala de Casaments) el proper dia 8 de febrer.

divendres, 14 de gener de 2011

Preguntes sobre les conformitats penals

1. Considerando que el protocolo de actuación (firmado por el Colegio Abogados de Tarragona y Fiscalía Provincial de Tarragona)para juicios de conformidad de julio 2009 sigue en vigor me gustaría saber:

  • Si ha sido modificado en algún aspecto o cuestión.
  • Si puede hacerse una valoración positiva del funcionamiento de las conformidades tras seguir protocolo
  • Si existe un protocolo similar con otros colegios de la provincia

2. Es práctica habitual que en el juzgado de guardia los fiscales ‘ofrecen’ penas relativamente bajas si se llega a una conformidad, pero no mantienen tales peticiones si no hay conformidad. ¿Unos hechos no deberían tener una sola calificación y una sola es decir misma petición de pena, para salvaguardar la seguridad jurídica?


3. ¿És possible arribar a una conformitat amb l’acusat i no amb el responsable civil directe o subsidiari? Què succeeix en cas de discrepància entre ells?


4. En caso de conformidad con pena de prisión inferior a 2 años, qué criterios sigue Fiscalía para informar desfavorablemente sobre el beneficio de suspensión de la pena alegando existencia de peligrosidad cuando el penado carecía de antecedentes penales en la fecha de hechos?


5. Qué criterios sigue la Audiencia Provincial de Tarragona Sección 4a para conceder o no el beneficio de suspensión de la pena de prisión cuando el penado carecía de antecedente penales en la fecha de los hechos aunque con antecedente penales en la fecha de la sentencia con conformidad?


6. En el caso de que haya dos acusados, sólo con el mero de hecho de que uno de ellos no quiera conformarse el otro tampoco puede hacerlo por imperativo legal, impidiéndole de este modo obtener el beneficio de la reducción de un tercio de la pena.


¿De qué modo podemos actuar para reducir al mínimo el perjuicio del acusado que quiere conformarse y no se lo permiten dado que el otro acusado no se conforma?

7. La Fiscalía segueix alguns criteris per a decidir quines causes poden ser objecte de conformitat o be s’aplica com a criteri general per a totes les causes?

dimarts, 11 de gener de 2011

FEM un cafè...sobre les conformitats penals?

Us informem que la primera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" del 2011 es celebrarà el proper 11 de gener a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre les conformitats penals? a càrrec del Sr. Gustavo Martín, Fiscal de Tarragona.


Recordeu que, en aquest format, les vostres preguntes s'hauran de transmetre amb anterioritat a la Secretaria del Col·legi que les farà arribar al convidat per tal que les pugui preparar. La data límit per a plantejar preguntes al convidat és el 18 de gener.


Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari.

Us hi esperem!

Celebració del cafè sobre la taxació de les costes

Acaba de finalitzar el FEM un cafè...sobre la taxació de les costes? El company Sr. Josep Guiu Badia ha respost les preguntes plantejades, donant solucions, consells i, fins i tot, advertint d'alguna pràctica que s'acostuma a fer de forma general i que hi hauria una  altra manera més adequada de dur-la a terme.

La propera tertúlia es farà el profer dia 25 de gener i tractarà sobre les conformitats penals.