dilluns, 16 d’abril del 2012

FEM un cafè...sobre qüestions pràctiques sobre els informes d’Estrangeria?

Benvolguts/-des,

Us informem que la primera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...? d’aquest trimestre se celebrarà el proper 24 d’abril a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre qüestions pràctiques sobre els informes d’Estrangeria? amb la participació del Sr. Llorenç Olivé, Cap de l’Àrea Territorial de la Direcció General d’Immigració del Departament de Benestar i Família i la Sra. Anna Garcia, Coordinadora Territorial de la Direcció General d’Immigració del Departament de Benestar i Família.

Us recordem que en aquest format, les preguntes dels assistents són imprescindibles per al funcionament de la sessió. El termini per a presentar preguntes finalitza el proper dimarts dia 17 d’abril.

Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o bé deixant el vostre comentari al blog.

Les preguntes per aquest cafè són:

1.- Esta en vigor la INSTRUCCIÓ 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya?¿ Dicha instrucción ha sido redactada con el consenso de los Ayuntamientos dado la labor que ellos van a realizar en la elaboración de los informes?


2.- ¿ Son conscientes que en la actualidad no se está cumpliendo con el plazo de treinta días hábiles para la emisión del informe? ¿Se pretende tomar alguna medida a fin de cumplir los plazos o incluso ( si fuera posible) acortar los mismos?


3.- Son conscientes que la exigencia que se establece en el punto 5 INFO 03.2 Respecto al conocimiento que ha de tener el extranjero de los dos idiomas oficiales ( nivel A2) va a dar lugar a muchos informes desfavorables y que dicha exigencia puede ir en contra de el principio de igualdad ya que el extranjero que vive en otra comunidad Autonoma solo se le exige el conocimiento del idioma castellano?


4.- Respecto al Informe de la vivienda, van a intentar flexibilizar el requisito de convivencia de unidad familiar o personas unidas por vinculo de parentesco habida cuenta la situación de crisis existente que hace que puedan compartir vivienda varias familias.


5.-
La Instrucción 1/2012, establece que el documento propuesta de arraigo que el Ayuntamiento elabora para la emisión de los informes de arraigo tiene que valorar en su globalidad si el vecino o vecina del municipio que solicite el informe conoce suficientemente la sociedad catalana y tiene competencias comunicativas básicas en las lenguas oficiales de Catalunya y si ha participado en los servicios de acogida o en la red asociativa del territorio. ¿Qué ocurre cuando se trata de una persona que recientemente se ha empadronado en el municipio catalán proveniente de otra Comunidad Autónoma, nos encontraremos ante un informe desfavorable?

6.- Considera la Generalitat que existeix un greuge comparatiu entre el seu sistema de comptar els 30 dies que per fer l informe (des de que entre la Sol·licitud a Benestar Social) prèvia sol·licitud presentada al Ajuntament, d´´ aquelles altres comunitats sense competències transferides en el que el computa comença des de el moment de la presentació a l’ajuntament?

7.- En la Instrucció 1/2012 de la Direcció General per la Immigració s’estableix un període màxim de trenta dies per part de l’Ajuntament per elaborar la proposta i la tramesa al Departament de Benestar Social i, després, trenta dies després per fer l’inofrme per part de Benestar Social. Això suposa, a la pràctica, més de dos mesos per obtenir el referit informe. No creu que això és contrari a allò que estableix el Reglament 557/2012 que fixa el termini en trenta dies?

8.- És cert que en l’informe sobre adequació de l’habitatge s’exigirà que s’hagi fet efectiva la fiança del contracte de lloguer a l’INCASOL i, en cas contrari, l’informe serà negatiu, prèvia denuncia per part de Benestar Social a l’esmentat INCASOL?

9.- Per què no es poden fer al·legacions en l’informe d’arrelament en el cas de ser desfavorable, si aquest informe a la pràctica és determinant per part de la Subdelegació del Govern a l’hora de concedir o denegar l’autorització de residència?

10.- Per què en l’informe sobre l’habitatge s’exigeix un contracte de lloguer de dotze mesos des de la data de sol·licitud per la inspecció ocular? No és això una limitació que no preveu el RD 557/2011 quan estableix el dret a la reagrupació familiar?

11.- Per què en l’informe d’arrelament social l’esmentada instrucció 1/2012 exigeix un contracte o contractes de treball a jornada complerta i de durada d’un any quan l’article 124 del Real Decret 557/2011 preveu la possibilitat de portar contractes a temps parcial i d’altres de durada de 6 mesos?

12.- En l’esmentada instrucció 1/2012 i per el cas de l’INF03 "esforç d’integració" es parla molt de la participació en programes d’inserció socio-laborals i culturals. Com queda això en relació amb les retallades que existeixen per part dels Ajuntaments i Consells Comarcals a l’hora d’organitzar aquests programes?

13.- Es fan pagar taxes per a l’elaboració d’aquest informe? Si l’òrgan competent és la Generalitat, per què a la pràctica qui cobra aquestes taxes és l’Ajuntament?

14.- A què es degut aquest retard en l’elaboració dels informes i la seva tramesa als interessats?

15.- Funciona bé les trameses telemàtiques dels mencionats informes des de Benestar Social fins a la Subdelegació del Govern, tal i com especifica la llei?

16.- No és a la pràctica un entrebanc burocràtic parlar de dos òrgans competents, el primer l’Ajuntament que elabora el document proposta i el segon Benestar Social que elabora el document definitiu?

17.- No és una mesura recaptatòria l’exigència de pagament de fiança dels contractes de lloguer a l’INCASOL?

18.- Existeix alguna circular sobre els informes d’integració per accedir a la nacionalitat espanyola per residència (que també té competències la Generalitat)?

19.- Quin és el termini real de temps, en que un dels nostres clients, pot esperar raonablement la recepcó de l'informe?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada